Restful api là gì?
https://vicoders.livejournal.com/
REST (REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000, trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập giao thức HTTP). Nó là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, là một phong cách kiến trúc cho việc thiết kế các ứng dụng có kết nối. Nó sử dụng HTTP đơn giản để tạo cho giao tiếp giữa các máy. Vì vậy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, DELETE, vv đến một URL để xử lý dữ liệu.
JSON Web Token là gì?
https://vicoders.livejournal.com/

JSON Web Mã (JWT) là một chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa một cách nhỏ gọn và khép kín để truyền một cách an toàn thông tin giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Thông tin này có thể được xác minh và đáng tin cậy vì nó có chứa chữ ký số. JWTs có thể được ký bằng một thuật toán bí mật (với thuật toán HMAC) hoặc một public / private key sử dụng mã hoá RSA.
Tại sao lại xác thực REST API (Nodejs) với JWT(JSON Web Token)?
https://vicoders.livejournal.com/
Đây là một câu hỏi quan trọng giúp các bạn hiểu thêm về security trong việc phát triển một restful api. Tất nhiên đây chỉ là một phần security trong rất rất nhiều phần security còn lại.
Ví dụ: Bạn có một link rest api: Nhìn sơ qua các bạn cũng thấy nhiệm vụ của nó là gì? Đó chính là lấy tất cả các user hiện có trong collection users. Nếu như link này bất cứ ai cũng có thể truy cập được và lấy nó thì hậu quả như thế nào? Cho nên mới có việc xác thực một ai đó được cấp quyền mới lấy được những user đó. Vậy cho nên chúng ta mới sử dụng JSON Web Token để giải quyết vấn đề đó.


Bài viết khác cùng Box :