Mục đích mà roi điện 3 khúc, được tạo ra là để bảo vệ cho chính người chủ sử dụng chúng.
Do nhu cầu công việc và sinh hoạt khác nhau nên chúng rất cần cho những người đi đêm về hôm khuya khoắt,...