Chính sách nhập khẩu micro các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau:

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
Nghị định số...