https://i0.wp.com/tintre.net/wp-content/uploads/2022/12/saigon-times-csr-2022-vinh-danh-go-an-cuong-la-doanh-nghiep-vi-cong-ong-1.jpg?w=1392&ssl=1

(TPHCM) sáng ngày 30 tháng 11 năm 2022, hành...