Tiêu chuẩn thiết kế được xem là thước đo để đánh giá một dự án, dựa vào đây mọi người có thể đánh giá công trình đó có đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng không. Đối với DPLUS - một đơn vị thiết...