Thủ tướng Kim "Việc thừa nhận viện trợ thiên tai cho các công ty thiết kế nhà hàng và những người thi công xây dựng ở Hàn Quốc không bị mất thu nhập là đúng đắn"

Thủ tướng Bu-gyeom Kim cho biết...