Để đối phó với sự quốc hữu hóa các bản thiết kế kiểu nhà hàng Hàn Quốc của 'Đại dịch thứ 4', các khu vực thi công những thiết kế cho các nhà hàng ngoài đô thị được cách ly với lượng mưa siêu lớn
...