Làm móng cấp phối đá dăm

Làm móng cấp phối đá dăm
Thành phần công việc :
- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K>= 95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
AD11210 LÀM MÓNG LỚP DƯỚI
Đơn vị tính : 100m3
Mã hiệu
Công tác
xây lắp
Thành phần hao phí
Đơn
vị
Đường mở rộng
Đường làm mới
AD.112
Làm móng
lớp dưới
Vật liệu
Cấp phối đá dăm 0,075-50mm
m3
142
142
Nhân công  4,0/7
công
4,2
3,9
Máy thi công
Máy ủi 110CV
ca
0,5
0,42
Máy san 110CV
ca
0,105
0,08
Máy lu rung 25T
ca
0,25
0,21
Máy lu bánh lốp 16T
ca
0,37
0,34
Máy lu 10T
ca
0,25
0,21
Ô tô tưới nước 5m3
ca
0,25
0,21
Máy khác
%
0,5
0,5
11
12

AD.11220 LÀM MÓNG LỚP TRÊN

Đơn vị tính : 100m3
Mã hiệu
Công tác
xây lắp
Thành phần hao phí
Đơn
vị
Đường
mở rộng
Đường
làm mới
AD.112
Làm móng
lớp trên
Vật liệu
Cấp phối đá dăm 0,075-50mm
m3
142
142
Nhân công  4,0/7
công
4,6
4,4
Máy thi công
Máy rải 50-60m3/h
ca
0,25
0,21
Máy lu rung 25T
ca
0,25
0,21
Máy lu bánh lốp 16T
ca
0,5
0,42
Máy lu 10T
ca
0,25
0,21
Ô tô tưới nước5m3
ca
0,25
0,21
Máy khác
%
0,5
0,5
21
22

kẾT LUẬN:
- Định mức đã tính cho hao phí bình quân đối với K >=95 rồi (95 hay 98 gì cũng hao phí vậy thôi). Nên vì vậy, chỉ cần áp dụng nguyên xi, không cần thêm bớt gì nữa cả.

Tin Liên Quan