Ad không cho xem ảnh thì sao có thể tư vấn được vậy a?