Nhiều nút kêu gọi hành động (CTA) tại website khi là khẩn cấp khái niệm phần lớn bao gồm các trang web, và web đặt chuyến tham quan càng rất cần phải chú ý. CTA không chỉ giúp các bạn liên hệ với...